Danh sách sinh viên dự thi lại Học kỳ 1 -2019-2020 (từ ngày 19-23/10/2020)

Sinh viên xem danh sách dự thi tại đây.

sinh vên lưu ý: Những bạn sinh viên nào chưa thi lần 1 học kỳ 1 (2019-2020) vì lý do ( dịch bệnh, bão, lũ, cá nhân…..) thì làm đơn xin thi lại nộp trực tiếp về khoa quản lý các học phần giảng dạy. Các khoa bộ môn lập danh sách gởi về Phòng khảo thí để tổ chức cho các em dự thi theo đúng kế hoạch.