Danh sách sinh viên lớp Nha8, D13, D14A dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 2019-2020 (ngày 22-23/10/2020)

  • Danh sách dự thi ngày 22/10/2020 lớp Nha 8, xem tại đây.
  • Danh sách dự thi ngày 23/10/2020 lớp D13, D14A, xem tại đây.