Về việc thi bổ sung để được công nhận tốt nghiệp, đợt tháng 12-2020

Nhà trường tổ chức thi cho các sinh viên chính quy 2017-2020 và liên thông khóa 4 và các khóa trước còn nợ môn (trừ trường hợp bị cấm thi hoặc phải học lại) để có thể được công nhận tốt nghiệp trong đợt này.

Danh sách sẽ được Phòng Khảo thí công bố vào ngày 9 tháng 12.

Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 12, 13 tháng 12.

Ghi chú: Trường hợp có thắc mắc sinh viên phản hồi với Khoa- Bộ môn phụ trách học phần trong các ngày 10, 11 tháng 12. Phòng Khảo thí chỉ căn cứ vào ý kiến của Khoa-Bộ môn để điều chỉnh bổ sung.