Danh sách sinh viên lớp CĐ liên thông C4S, C5S dự thi kết thúc học phần BH2 (Ngoại chấn thương) ngày 16/01/2021

Sinh viên xem danh sách dự thi tại đây.

Sinh viên dự thi đúng thời gian đã phân lịch: Buổi sáng bắt đầu lúc 7H30, Buổi chiều bắt đầu lúc 13H00.