Danh sách các lớp CĐ liên thông H5S, C5S, D5S, X5S, S5X dự thi ngày (27/03/2021)

Sinh viên xem danh sách dự thi tại đây.

Lưu ý: Sinh viên đi đúng giảng đường và thời gian đã phân để đảm bảo kế hoạch của Nhà trường.