Danh sách dự thi lần 2 cho sinh viên Cao đẳng chính qui năm học 2020-2021

Danh sách dự thi lần 2 sinh viên xem tại đây.

Lưu ý: Danh sách dự thi ở trên là các học phần của học kỳ I. Do đó sinh viên thường xuyên cập nhật trên website để theo dõi các học phần dự thi còn lại……..