Danh sách lớp C5S dự thi Online các học phần GPCL và XQCDT ngày 06/11/2021

Sinh viên xem danh sách dự thi tại đây.

Lưu ý: Sinh viên dự thi Online thực hiện dự thi đúng giờ và nộp bài đúng giờ. Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng việc nộp bài thi sẽ bị khóa và nhận điểm 0.