Danh sách sinh viên CĐ liên thông dự thi tuần 47 ngày 24/08/2019

Danh sách giáo viên coi thi CĐ chính qui tuần 46 năm học 2018-2019 từ ngày 12/08-23/08/2019

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Sinh viên chính qui dự thi ca 1 bắt đầu lúc 7H00. Do đó giáo viên có mặt tại Phòng khảo thí lúc 6H50 để nhận đề thi ( cả hai hình thức thi: PM). Giáo viên thực hiện theo sự phân chia mọi sự thay đổi cá nhân giáo viên tự sắp xếp.

 

 

Danh sách sinh viên chính qui dự thi các học phần tuần 46 từ ngày 12/08-23/08/2019

Các học phần thi ngày thứ 2 (12/08/201):

Các học phần thi ngày thứ 3 (13/08/2019):

Các học phần thi ngày thứ 4 (14/08/2019):

Các học phần  thi ngày thứ 5 (15/08/2019):

Các học phần thi ngày thứ 6 (16/08/2019)

Các học phần thi ngày thứ 7 (17/08/2019):

Các học phần thi thứ 2 (19/08/2019)

  • XBBH lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Các học phần thi thứ 4 (21/08/2019)

  • NoiYHCT lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Các học phần thi thứ 6 (23/08/2019)

  • CC lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Danh sách sinh viên chính quy dự thi kết thúc HP tuần 45 từ ngày 05/08-09/08/2019

Các HP thi ngày Thứ 2 (05/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 3 (06/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 4 (07/08/2019):

  • DLDC lớp D13, Xem danh sách tại đây.
  • DLDC lớp C05, C06, D12, H06, N9, Y21, Xem danh sách tại đây. Danh sách các lớp C05,C06 và H06 sẽ cập nhật sau

Các HP thi ngày thứ 5 (08/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 6 (09/08/2019):

Lưu ý: Phòng Khảo thí đã phân lịch chi tiết như trên. Đề nghị sinh viên dự thi đi đúng thời gian và giảng đường đã phân. Mọi sai sót của sinh viên sau này không được giải quyết.