Thông báo V/v công nhận tốt nghiệp cho Sinh viên Cao đẳng đợt Tháng 10/2018

Sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ thì làm đơn xin công nhận Tốt nghiệp, nộp về phòng Đào tạo trong tuần này. Sinh viên đến Phòng Tài chính – kê toán để nộp các khoản còn thiếu. Cuối tháng này Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào đơn xin công nhận TN để lên Danh sách để trình Hội đồng.

Thông báo V/v học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho CBCNV của Trường

Mời toàn thể các cán bộ CNVC Nhà trường (trừ các Đảng viên đã tham gia các lớp do Đảng ủy cấp trên tổ chức), tham gia học tập và quán triệt nghị quyết Trung ương 7 của BCHTW Đảng do Đảng ủy Nhà trường tổ chức vào lúc 13h30 thứ 6 (07.09.2018) tại Hội trường tầng 4 bệnh viện Trường, yêu cầu CBCNV tham gia đầy đủ. Trân trọng thông báo.