Danh sách xét công nhận tốt nghiệp CĐCQ ngành Điều dưỡng đợt tháng 05.2018

SV ngành Điều dưỡng năm 3 có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, xem cột số tín chỉ phải nộp học phí để hoàn thành học phí trước khi được xét công nhận TN. Sinh viên phải hoàn thành học phí đến hết thứ 2 (04.06).

HSSV lưu ý Điểm tích lũy cuối cùng không tính môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng, nên tổng tín chỉ tích lũy là 94 tín chỉ.

SV có thắc mắc về điểm, thông tin cá nhân (giới, ngày tháng năm sinh…) thì đến Phòng Đào tạo để giải quyết. Hạn cuối đến hết thứ 2 (04.06).

Danh sách công nhận tốt nghiệp xem tại đây.

Bản in kết quả học tập cao đẳng chính quy

Phòng Đào tạo đã in bản tổng kết kết quả học tập cho đến hết học kỳ I, 2017-2018 cho từng sinh viên hệ cao đẳng chính quy, Ban cán sự lên nhận tại Phòng Đào tạo để phát cho sinh viên. Sinh viên có ý kiến phản hồi cho đến hết thứ sáu tuần sau 23/03.