Thông báo về việc tổng hợp giờ KH 2018-2019 và đăng ký mới nhiệm vụ KH 2019-2020

Kính gửi các thầy, cô cùng toàn thể CBVC nhà trường!

  • Phòng sẽ gửi thông báo và các mẫu đính kèm qua email các Trưởng, Phó Khoa/Phòng/BM. Các thầy cô vui lòng phổ biến lại cho toàn thể thành viên được biết.
  • Trân trọng!

Tổ chức bảo vệ Sáng kiến, Đề cương, Đề tài NCKH

Phòng QLKH-ĐN kính mời toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường tham dự ngày bảo vệ Sáng kiến, Đề cương, Đề tài NCKH vào lúc 7h30, thứ Tư, ngày 17/07/2019 tại HT Lớn-Tầng 4- Bệnh viện Trường. Riêng HĐSK và HĐ xét duyệt họp vào lúc 7h00 cùng ngày.

Trân trọng