Danh sách sinh viên chính qui dự thi các học phần tuần 46 từ ngày 12/08-23/08/2019

Các học phần thi ngày thứ 2 (12/08/201):

Các học phần thi ngày thứ 3 (13/08/2019):

Các học phần thi ngày thứ 4 (14/08/2019):

Các học phần  thi ngày thứ 5 (15/08/2019):

Các học phần thi ngày thứ 6 (16/08/2019)

Các học phần thi ngày thứ 7 (17/08/2019):

Các học phần thi thứ 2 (19/08/2019)

 • XBBH lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Các học phần thi thứ 4 (21/08/2019)

 • NoiYHCT lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Các học phần thi thứ 6 (23/08/2019)

 • CC lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Thông báo về việc tổng hợp giờ KH 2018-2019 và đăng ký mới nhiệm vụ KH 2019-2020

Kính gửi các thầy, cô cùng toàn thể CBVC nhà trường!

 • Phòng sẽ gửi thông báo và các mẫu đính kèm qua email các Trưởng, Phó Khoa/Phòng/BM. Các thầy cô vui lòng phổ biến lại cho toàn thể thành viên được biết.
 • Trân trọng!

Danh sách sinh viên chính quy dự thi kết thúc HP tuần 45 từ ngày 05/08-09/08/2019

Các HP thi ngày Thứ 2 (05/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 3 (06/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 4 (07/08/2019):

 • DLDC lớp D13, Xem danh sách tại đây.
 • DLDC lớp C05, C06, D12, H06, N9, Y21, Xem danh sách tại đây. Danh sách các lớp C05,C06 và H06 sẽ cập nhật sau

Các HP thi ngày thứ 5 (08/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 6 (09/08/2019):

Lưu ý: Phòng Khảo thí đã phân lịch chi tiết như trên. Đề nghị sinh viên dự thi đi đúng thời gian và giảng đường đã phân. Mọi sai sót của sinh viên sau này không được giải quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách sinh viên Cao đẳng liên thông khóa 3,4 dự thi các học phần ngày 27-28/07/2019.

 • Lưu ý: Sinh viên dự thi đi đúng thời gian, giảng đường đã phân. Mọi sai sót của sinh viên không được giải quyết.
 • BCK lớp D3S-D3T. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • CDDXQ1 lớp C4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • CSPN lớp H4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • ĐBCL lớp S4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • MDH lớp X3S-X4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NCKH lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NHI 1 lớp D4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • XQNC lớp C3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • DSKH lớp H4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • TKYH lớp D3S-D3T-H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • VKGB lớp X3S-X4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • YHHN lớp C3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • DLY2 lớp S4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NG2 lớp D4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NCKH lớp S3T1-S3T2-S3S1-S3S2. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • KNT lớp S3T1-S3T2-S3S1-S3S2. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • QLHS lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • SSTS lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.