Đối tác chiến lược

vinhomes gardenia

Đối tác chiến lược

noi that 190

Kế hoạch thi Tốt nghiệp bậc Cao đẳng khoá học 2014-2017

In bài này
Chuyên mục: Thông báo Được đăng ngày Thứ năm, 20 Tháng 7 2017

I. THỜI GIAN THI:

Thi chính trị: 13h30 ngày 04/8/2017 (thời gian thi 60 phút).

Thi Thực hành: tuần 49 (từ 7/8/2017 đến 13/8/2017).

Thi Lý thuyết: 13h30 ngày 18/8/2017 (thời gian thi 120 phút).

II. BÓC THĂM THI THỰC HÀNH

Sau khi thi Chính trị, (15h00) các lớp tập trung về giảng đường để bóc thăm thi thực hành:

D9A:C11;  D9B:C12;  D9C:C13;  D9D:C21;  D9E:C22;  D9F:C23;  D9G:C31;  

XN8:D11;  HS2:D12;  CDHA2:D13;  DS2A:D21;  DS2B:D22;  DS2C:D23.