Danh sách dự thi Chuẩn CNTT cơ bản khóa ngày 10/06/2018

Khi dự thi, Anh chị nào chưa nộp Phiếu đăng ký + Ảnh thì đem theo nộp trước giờ thi. Nếu không sẽ không được dự thi và cấp chứng chỉ.

Xem danh sách tại đây