Lịch thi các học phần bổ sung-Lịch học môn NCKH bổ sung

Các anh chị đang theo học các lớp học phần, nhất là các anh chị năm 3 lưu ý lịch thi. Phòng Đào tạo cũng đã sắp xếp lịch học môn Nghiên cứu khoa học, anh chị theo dõi để học.

Xem tại đây