Lịch học kỳ phụ cho các lớp Trung cấp S14, N7 và Y19

Phòng Đào tạo phối hợp các khoa-bm lên lịch học kỳ phụ cho các sinh viên các lớp Trung cấp S14, N7 và Y19 còn nợ môn. Các môn có quá ít sinh viên sẽ không được xếp lịch, sinh viên phải học với khóa sau.

Xem lịch và danh sách tại đây