Lịch học tuần 2, các lớp chính quy năm 1.

Trong tuần này, các lớp năm I chính quy học theo lịch như tuần trước, cụ thể:

Thứ 3 (25.9.2018):

– Sáng:

+ Lớp S6A: Sinh học(C11).

+ Lớp S6B: Hoá học(C12).

+ Lớp YN: Anh văn(C22).

– Chiều:

+ Lớp D13: Tin học(Phòng máy).

+  Lớp XHC: Sinh học(C13).

Thứ 4 (26.9.2018):

– Sáng:

+ Lớp S6A: Hoá học(C11).

+ Lớp S6B: Sinh học(C12).

+ Lớp D13: Giáo dục chính trị(C21).

+ Lớp XHC: Hoá học(C13).

– Chiều:

+ Lớp YN: Tin học(Phòng máy).

Thứ 5 (27.9.2018):

– Sáng:

+ Lớp S6A: Sinh học(C11).

+ Lớp S6B: Hoá học(C12).

+ Lớp YN: Anh văn(C22).

– Chiều:

+ Lớp XHC: Sinh học (C13).

+ Lớp D13: Tin học(Phòng máy).

Thứ 6 (28.9.2018):

– Sáng:

+ Lớp S6A: Hoá học(C11).

+ Lớp S6B: Sinh học(C12).

+ Lớp D13: Giáo dục chính trị(C21).

+ Lớp XHC: Hoá học(C13).

– Chiều:

+ Lớp YN: Tin học(Phòng máy).