Lịch học các lớp liên thông khoá 4 tuần 3 (ngày 20,21/10/2018) và tuần 4 (ngày 27,28/10/2018)

Lịch học cụ thể:

  • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C11).
  • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Điều dưỡng cơ sở 2 (Giảng đường C12).
  • Lớp Hộ sinh liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C13).
  • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C13).