Về các môn Chính trị của sinh viên năm 3

Các sinh viên năm 3 (và các sinh viên khóa trước chưa tốt nghiệp) chưa hoàn thành môn Đường lối Đảng Cộng sản VN và Tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung vào ngày mai thứ Bảy, 20 tháng 10 để bắt đầu học.

Môn Đường lối Đảng Cộng sản VN: Buổi sáng, từ 7h30. Các ngành Hộ sinh, Điều dưỡng, CĐHA tại giảng đường D51. Các ngành khác: D52.

Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Buổi chiều, từ 13h30. Các ngành Hộ sinh, Điều dưỡng, CĐHA tại giảng đường D51. Các ngành khác: D52.

Lưu ý: vì các lớp hiện nay là năm 2 (khóa nhập học 2017) trở về sau sẽ học một môn Chính trị, thay vì học các Môn Đường lối Đảng Cộng sản, Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin I, II, Tư tưởng Hồ Chí Minh nên sinh viên khóa nhập học 2016 (hiện là năm 3) chưa hoàn thành lưu ý theo học và hoàn thành đầy đủ. Các môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin I, II sẽ được tổ chức sau hai môn nói trên.