Lịch học các lớp Cao đẳng liên thông khoá 4 tuần 5 (ngày 03,04/11/2018)

Lịch học cụ thể:

  • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Vi sinh-Ký sinh (Giảng đường C11).
  • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Hoá học (Giảng đường C12).
  • Lớp Hộ sinh, Xét nghiệm liên thông khoá 4: Hoá học(Giảng đường C13).
  • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: Vi sinh-Ký sinh (Giảng đường C23).