Lớp S6A, S6B (khoa Nội) đổi thứ tự học môn Sinh lý và Bệnh học cơ sở

Môn Sinh lý sẽ học trước môn Bệnh học cơ sở. Cụ thể thay đổi như sau

NGAY THU BUOI LOP SH HP LOP HP
19-11 2 S S6B SL1 S6B
21-11 4 C S6A SL1 S6A
21-11 4 S S6B SL1 S6B
26-11 2 C S6A SL1 S6A
26-11 2 S S6B SL1 S6B
28-11 4 C S6A SL1 S6A
28-11 4 S S6B SL1 S6B
03-12 2 C S6A SL1 S6A
03-12 2 S S6B SL1 S6B
04-12 3 S S6A SL1 S6A
04-12 3 C S6B SL1 S6B
05-12 4 C S6A SL1 S6A
05-12 4 S S6B SL1 S6B
06-12 5 S S6A SL1 S6A
06-12 5 C S6B SL1 S6B
10-12 2 C S6A SL1 S6A
10-12 2 S S6B SL1 S6B
11-12 3 S S6A SL1 S6A
11-12 3 C S6B SL1 S6B
12-12 4 C S6A SL1 S6A
13-12 5 S S6A SL1 S6A
13-12 5 C S6B SL1 S6B
17-12 2 C S6A SL1 S6A
17-12 2 S S6B SL1 S6B
18-12 3 S S6A BHCS S6A
18-12 3 C S6B BHCS S6B
20-12 5 S S6A BHCS S6A
20-12 5 C S6B BHCS S6B
25-12 3 S S6A BHCS S6A
25-12 3 C S6B BHCS S6B
27-12 5 S S6A BHCS S6A
27-12 5 C S6B BHCS S6B
01-01 3 S S6A BHCS S6A
01-01 3 C S6B BHCS S6B
03-01 5 S S6A BHCS S6A
03-01 5 C S6B BHCS S6B
08-01 3 S S6A BHCS S6A
08-01 3 C S6B BHCS S6B
10-01 5 S S6A BHCS S6A
10-01 5 C S6B BHCS S6B