Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc …. thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Thông tư 30/2018 của Bộ Y tế. Xem file đính kèm

thong-tu-30-2018-TT-BYT

Attachments