Danh sách sinh viên CĐ liên thông 4 dự thi tuần 15 (12/01/2019)

Danh sách dự thi học phần NCKH xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần BTN xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần DDCS2 xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần BHCS xem tại đây.