Danh sách giáo viên coi thi ngày 29/06/2019

Lưu ý: Giáo viên đi coi thi có mặt tại phòng khảo thí trước 10 phút (7H05). Thời gian dự thi Ca1 lúc 7H15.

Danh sách giáo viên coi thi xem tại đây.