Danh sách sinh viên chính quy dự thi kết thúc HP tuần 45 từ ngày 05/08-09/08/2019

Các HP thi ngày Thứ 2 (05/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 3 (06/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 4 (07/08/2019):

 • DLDC lớp D13, Xem danh sách tại đây.
 • DLDC lớp C05, C06, D12, H06, N9, Y21, Xem danh sách tại đây. Danh sách các lớp C05,C06 và H06 sẽ cập nhật sau

Các HP thi ngày thứ 5 (08/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 6 (09/08/2019):

Lưu ý: Phòng Khảo thí đã phân lịch chi tiết như trên. Đề nghị sinh viên dự thi đi đúng thời gian và giảng đường đã phân. Mọi sai sót của sinh viên sau này không được giải quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách sinh viên Cao đẳng liên thông khóa 3,4 dự thi các học phần ngày 27-28/07/2019.

 • Lưu ý: Sinh viên dự thi đi đúng thời gian, giảng đường đã phân. Mọi sai sót của sinh viên không được giải quyết.
 • BCK lớp D3S-D3T. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • CDDXQ1 lớp C4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • CSPN lớp H4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • ĐBCL lớp S4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • MDH lớp X3S-X4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NCKH lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NHI 1 lớp D4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • XQNC lớp C3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • DSKH lớp H4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • TKYH lớp D3S-D3T-H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • VKGB lớp X3S-X4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • YHHN lớp C3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • DLY2 lớp S4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NG2 lớp D4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NCKH lớp S3T1-S3T2-S3S1-S3S2. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • KNT lớp S3T1-S3T2-S3S1-S3S2. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • QLHS lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • SSTS lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.