Danh sách dự thi các học phần lớp N8 và Y20 ngày 3-8/7/2019

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: sinh viên dự thi đi đúng thời gian và giảng đường đã phân.