Danh sách giáo viên coi thi ngày 3-8/7/2019

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Các lớp chính qui thời gian dự thi ca 1 bắt đầu là 7H00.