Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành

Chuẩn đầu ra và Chương trình Đào tạo các ngành đang được thực hiện tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam:

  • Ngành điều dưỡng theo hướng tích hợp và lồng ghép dựa vào NĂNG LỰc

Chuẩn đầu ra và chương trình khung này được xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án HPET (Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y tế phục vụ cải cách Y tế)

Chuẩn đầu ra: Xem tại đây

Chương trình đào tạo: Xem tại đây

  • Ngành Dược sĩ

Chuẩn đầu ra: Xem tại đây

Chương trình đào tạo: Xem tại đây

  • Ngành kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh

Chuẩn đầu ra: Xem tại đây

Chương trình đào tạo: Xem tại đây

  • Ngành Hộ sinh

Chuẩn đầu ra: Xem tại đây

Chương trình đào tạo: Xem tại đây

  • Ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học

Chuẩn đầu ra: Xem tại đây

Chương trình đào tạo: Xem tại đây

  • Ngành Y sĩ

Chuẩn đầu ra: Xem tại đây

Chương trình đào tạo: Xem tại đây