Danh sách sinh viên CĐ liên thông dự thi tuần 47 ngày 24/08/2019