Kết quả điểm thi các học phần cao đẳng liên thông học kỳ II năm học 2018-2019

  • Kết quả điểm thi các học phần trên máy, xem tại đây.
  • Kết quả điểm thi các học phần tại giảng đường, xem tại đây.

Lưu ý: Các học phần nào chưa có điểm sẽ được cập nhật sau.