Tổng hợp điểm chấm thi các học phần tại giảng đường cao đẳng chính qui kỳ 2 năm học 2018-2019

Các học phần đã có điểm thi sinh viên xem tại đây.

Điểm HHCS (X12), HHTB (X12), VSKS (C06,H06),BT-PH (D13) xem kết quả tại đây.