Danh sách sinh viên cao đẳng chính qui thi lại lần 2 (kỳ 2-2019)

Thời gian dự thi: Buổi sáng bắt đầu lúc 7H15, buổi chiều 13H30. Thời gian giữa các ca thi tiếp theo là 10 phút.

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Sinh viên có gì thắc mắc về thời gian thi xin liên hệ tại phòng Khảo thí. Các học phần chưa có danh sách dự thi khi nào có sẽ được cập nhật sau. do đó sinh viên thường xuyên theo dõi để rõ.