Danh sách lớp D3T, D3S, X3S, X4S dự thi các học phần CSUT, LSDD, HSLS1, HSLS2 ngày 05/10/2019

Lưu ý: Đối vợi học phần Chăm sóc toàn diện lớp D3S, D3T sẽ dự thi vào thứ 7 ngày 12/10/2019.