Danh sách lớp C4S dự thi Học phần Quản lý khoa CĐ hình ảnh (05/12/2020)

Sinh viên xem danh sách phòng thi tại đây.