Lịch chi tiết Học kỳ I (dự kiến) cho các lớp chính quy- Năm học 2020-2021

Lịch cụ thể Xem tại đây.

Phòng Đào tạo nhận phản hồi đến hết tuần sau (11/12/2020) để hoàn thiện Lịch chi tiết Học kỳ I- Năm học 2020-2021.