Danh sách CĐ liên thông 4 dự thi HP: Hóa học, sinh học, NCKH và hóa sinh cơ sở bổ sung

Sinh viên xem danh sách tại đây.