Danh sách sinh viên Chính qui thi lại lần 2 học kỳ 1 và Học kỳ 2 (2019-2020)

Sinh viên xem danh sách dự thi tại đây

Lưu ý: Sinh viên đi đúng thời gian và nơi thi của mình để khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch chung.