Lịch học cho các lớp liên thông khóa 5 ngày 6,7 tháng 3 năm 2021

Lịch cụ thể ngày 06,07 tháng 03:

Lớp C5S: HP Vi sinh – Ký sinh (khoa XN) tại GĐ C1.3;

Lớp D5S: HP Chăm sóc bệnh truyền nhiễm (khoa DD) tại GĐ C2.1;

Lớp H5S, S5S, X5S: HP Phương pháp nghiên cứu khoa học (khoa YHCD) tại GĐ C2.3

Xem tại đây.