Danh sách dự thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp chính qui

Danh sách dự thi sẽ được cập nhật liên tục….. do đó các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi để biết thời gian thi và giảng đường thi của cá nhân mình.

+ Các học phần Anh văn và Anh văn 2 sẽ tổ chức thi vào sáng thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021.

+ Học phần Dược lâm sàng lớp S6AB chuyển sang thi chiều thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021

+ Học phần Sức khỏe cộng đồng lớp C7H7X13, S7AB chuyển sang thi sáng thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021.

Các học phần lớp Nha8 sẽ tổ chức thi và công bố thời gian sau.

+ Sinh viên xem lịch thi tổng thể tại đây.

 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 2 (ngày 15/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 2 (ngày 15/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 3 (ngày 16/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 3 (ngày 16/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 4 ngày 17/03/2021, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 4 (ngày 17/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 5 (ngày 18/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 5 (ngày 18/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 6 (ngày 19/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 6 (ngày 19/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 2 (ngày 22/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 2 (ngày 22/03/2021), Xem tại đây.

Lưu ý: mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng khảo thí để được giải đáp.