Danh sách dự thi kết thúc học phần HKI các lớp Cao đẳng liên thông (ngày 20-27/03/2021)

+ Danh sách dự thi lớp D5S và S5S ngày 20/03/2021, sinh viên xem tại đây.

+ Danh sách dự thi các học phần còn lại của học kỳ 1 các lớp C5S, H5S, X5S, D5S S5S sẽ được dự thi vào ngày 27/03/2021.

Lưu ý: sinh viên đi đúng thời gian đã phân chia theo lịch.