Về việc sinh viên đang ở trong vùng có hạn chế đi lại do dịch

Sinh viên vẫn tập trung ở Trường để học bình thường, tuy nhiên trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, Nhà trường yêu cầu:

1- Sinh viên thực hiện việc khai báo y tế, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

2- Các sinh viên ở những địa phương có hạn chế đi lại (ở các mức độ) do dịch cần đăng ký với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm sẽ tập hợp danh sách báo cho phòng Công tác học sinh-sinh viên. Phòng Công tác học sinh sinh viên công bố cho các Khoa-Bộ môn Đối với các em này, các Khoa-Bộ môn, giảng viên sẽ có hướng dẫn việc học, thi…phù hợp mà không cần phải xin phép vắng từng buổi trong thời gian không thể đến trường.