Về lịch học hai tuần đến

Toàn bộ các giờ học trong 2 tuần, từ thứ Hai  1/11 đến hết Chủ nhật 14/11, sẽ chuyển qua học online. Giờ học đã phân công trên lịch là như cũ. Trường hợp giờ học là giờ Thực hành thì môn học có thể thay đổi.  Giảng viên sẽ thông báo cách học online cho sinh viên.