Kết quả học tập toàn khóa các lớp năm cuối khóa 2019-2022

+ Kết quả lớp S7AB, sinh viên xem kết quả học tập tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Khoa để giải đáp.

+ Kết quả lớp X13, sinh viên xem kết quả học tập tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Khoa để giải đáp.

+ Kết quả lớp H7, sinh viên xem kết quả học tập tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Khoa để giải đáp.

+ Kết quả lớp C7, sinh viên xem kết quả học tập tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Khoa để giải đáp.

+ Kết quả lớp D14, sinh viên xem kết quả học tập tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Khoa để giải đáp.

+ Kết quả lớp Nha1A (D14B), sinh viên xem kết quả học tập tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Khoa để giải đáp.

+ Kết quả lớp Nha1B (D14C), sinh viên xem kết quả học tập tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Khoa để giải đáp.

+ Kết quả lớp Nha8 (D14D), sinh viên xém kết quả học tập tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Khoa để giải đáp.

+ Kết quả lớp Y23, Sinh viên xem kết quả học tập tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Khoa để giải đáp.