Họp Giáo viên

Mời toàn thể nhà giáo giáo dục nghề nghiệp họp vào lúc lúc 7 giờ 30 ngày 5/9/2022 tại phòng họp số 1. Nội dung bàn về quy chế nhà…

Comments Off on Họp Giáo viên