Danh sách phòng thi kết thúc học phần học ký II năm học 2021-2022 các lớp chính quy (từ ngày 23/5- 17/6/2022).

Lưu ý: Hiên nay danh sách phòng thi sẽ được cập nhật liên tục, do đó sinh viên thường xuyên truy cập website để biết rõ lịch thi của mình (Sinh viên dự thi tập trung tại trường)

Danh sách Phòng thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021-2022. Sinh viên xem danh sách phòng thi cụ thể vào các ngày ở dưới.

 • Sinh viên xem kế hoạch lịch thi tại đây.
 • Danh sách Phòng thi ngày 23/5/2022, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 25/5/2022, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 27/5/2022, sinh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sach phòng thi ngày 30/5/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sach phòng thi ngày 01/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sach phòng thi ngày 03/6/2022, Danh sách sẽ cập nhật sau….
 • Danh sach phòng thi ngày 10/6/2022, Danh sách sẽ cập nhật sau….
 • Danh sach phòng thi ngày 13/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sach phòng thi ngày 15/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sach phòng thi 16/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sach phòng thi 17/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.

Sinh viên có thắc mắc xin liên hệ phòng Đào tạo – Khảo thí- Quản lý khoa học để giải đáp.

Danh sách sinh viên liên thông dự thi kết thúc học phần (19/2-27/2/2022)

 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 19/2/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 20/2/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 21/2/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 22/2/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 23/2/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 24/2/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 25/2/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 26/2/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 27/2/2022, xem tại đây.

Lưu ý: Sinh viên dự thi đúng thời gian đã phân chia theo lịch và thực hiện đúng qui định trong thi kết thúc học phần. Mọi sai xót của sinh viên sau này không được giải quyết. Đối với các sinh viên không có tên trong danh sách dự thi thì sinh viên liên hệ trực tiếp với Khoa hoặc giáo viên giảng dạy để được giải quyết.

Danh sách sinh viên chính quy đủ điều kiện dự thi kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022

Lưu ý: Sinh viên dự thi online (Trắc nghiệm và tự luận) Đăng nhập thi đúng thời gian đã qui định theo lịch đã chia. Đối với thi tự luận sinh viên thực hiện dự thi theo hướng dẫn và nộp bài thi đúng thời gian đã quy định. Địa chỉ dự thi:tt.cdytqn.edu.vn. Các học phần chưa có danh sách sẽ cập nhật thi sau…

 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 04/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 05/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 06/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 07/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 10/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều ngày 10/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 11/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 11/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 12/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 12/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 13/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 13/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 14/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 14/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 15/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi chiều ngày 15/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 17/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 19/01/2022, xem tại đây.

Thời gian dự thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp chính qui.

Sinh viên xem danh sách các học phần tại đây.

Các học phần nào chưa có trong danh sách trên, sẽ được cập nhật sau………

Lưu ý: Thời gian dự thi được ghi rõ trong danh sách phòng thi. Do đó sinh viên phải đăng nhập vào trước thời gian đã phân chia. Nếu sinh viên không đăng nhập được thì liên hệ ĐT: 0988952512 và 0915638869 để được trợ giúp. Để việc thi online đạt kết quả tốt thì sinh viên buộc phải chuẩn bị máy tính (máy bàn hoặc laptap) và có kết nối internet.