Ngành đào tạo

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Xét nghiệm. 

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Dược

Ngành đào tạo

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Hộ sinh

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Chẩn đoán hình ảnh

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng