SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng cho tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cấp đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và trình độ khác, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực y tế phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TẦM NHÌN

Phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn chất lượng cao vào năm 2025, có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y, Dược và có nhiều ngành đào tạo đạt chất lượng khu vực ASEAN; phấn đấu sớm trở thành trường đại học chuyên ngành Y, Dược.