Danh sách phòng thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021-2022 các lớp chính quy (từ ngày 23/5- 24/6/2022).

Lưu ý: Hiên nay danh sách phòng thi sẽ được cập nhật liên tục, do đó sinh viên thường xuyên truy cập website để biết rõ lịch thi của mình (Sinh…

Comments Off on Danh sách phòng thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021-2022 các lớp chính quy (từ ngày 23/5- 24/6/2022).